JPK w Mikroprzedsiębiorstwach

Co oznacza wprowadzenie JPK

Ministerstwo finansów, co raz bardziej stawia na cyfryzację państwa, a JPK ma być zautomatyzowaną formą kontroli elektronicznej. Działania kontrolne administracji mają zostać znacznie przyśpieszone, a także ułatwione. Warto podkreślić, iż nie zmieni się zakres kontroli, a jedynie format pliku kontrolnego, do którego mają zostać przystosowane progamy księgowe. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli na bieżąco analizować swoją sytuację ekonomiczną, a także pozwoli im to, na szybsze mobilizowanie oraz zarządzanie księgowością wewnętrzną oraz zewnętrzną.  Mają zniknąć kontrole dokonywane na terenach siedzib przedsiębiorców, które były bardzo uciążliwe dla ich działalności. Ma to także wspomóc zachowanie ciągłości prac danego przedsiębiorstwa, gdyż jak dotąd zdażały się sytuacje, gdy procedury potrafiły zaważyć na istnieniu danego przedsiębiorcy. 

Mikroprzedsiębiorca w świetle przepisów prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mikroprzedsiębiorcą jest osoba, która spełnia łącznie dwa warunki oparte o jego działałność w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży:

  • towarów
  • wyrobów,
  • usług,
  • operacji finansowych

  nie przekraczający równowartości w złotówkach 2 mln euro.

Przeliczenia wartości 2 mln euro dokonuje się w oparciu o średni kurs z ostatniego dnia roku poprzedniego. W 2016 roku limit ten wyniósł 8 523 00 złotych. Z przepisów jasno wynika również, iż nie trzeba zatrudniać pracowników, aby z punktu widzenia polskiego prawa być uznawanym za mikroprzedsiębiorcę. 

Obowiązywanie nowych przepisów o JPK

Art. 193a Odrynacji Podatkowej wskazuje nam, iż "struktura logiczna" elektronicznego prowadzenia ksiąg podatkowych oraz dowodów podatkowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów. Organy władzy publicznej wykazują, iż JPK ma być długofalowym rozwiązaniem, które ma wspomóc przedsiębiorców, a co za tym idzie, nie ulegać częstym zmianom. Od 1 lipca 2016 roku obowiązuje tzw. okres przejściowy, który ma trwać do 1 stycznia 2018 roku. Do tego czasu, Fiskus nie wymaga składania zeznań podatkowych w formie JPK. Jednakże w sytuacji, gdy ma podejrzenie podjęcia działań niezgodnych z prawem, może wezwać do złożenia JPK. Od 1 lipca 2018 roku Urząd Skarbowy obowiązkowo żądać będzie wszystkich danych wymganych do e-kontroli. 

Komu wysłać JPK

Logicznie mogłoby się zdawać, iż Jednolity Plik Kontrolny przekazujemy bezpośrednio do Urzędów Skarbowych, jednakże to Ministerstwo Finansów jest ich bezpośrednim odbiorcą. Dopiero Ministerstwo Finansów przekazuje je właściwym organom kontrolnym. W przyszłości ma zostać stworzona elektroniczna platforma dla plików JPK, która będzie miała za zadanie przyśpieszyć działalność organów kontrolnych. Na tą chwilę, to elektroniczny podpis ma zabezpieczać interesy danego przedsiębiorcy. Tradycyjnie, jeśli Jednolity Plik Kontrolny zostanie złożony prawidłowo, potwierdzeniem jest urzędowe poświadczenie odbioru. Ma ono za zadanie chronić przedsiębiorcę w momencie, gdy urzędom zawieruszy się gdzieś nasza dokumentacja. 

Konsekwencje błędów

Niepoprawne złożenie JPK lub, co gorsza jego niezłożenie może być uznane za wykroczenie skarbowe, które jest obarczone grzywną do wysokości dwudziestokrotności płacy minimalnej. W 2017 roku może nas to kosztować nawet 40 000 złotych. Gorzej będzie, jeśli czyn zostanie uznany za przestępstwo skarbowe, gdzie kary wynoszą od 10 do 120 stawek dziennych. Na tym się nie kończy, gdzyż stawka dzienna może wynosić zaledwie jedną trzydziestą płacy minimalnej, aż do jej czterystokrotności. Jednakże, w razie błędu nie należy panikować, do każdej deklaracji podejść, jak najrzetelniej oraz pamiętać o szybkiej korekcie błędów. 

Struktura składanych deklaracji

Struktura JPK składa się z siedmiu struktur, które mają mieć według wytycznych ustawodawcy charakter logiczny, zapisanych elektronicznie w formacie .xml. Obejmują one:

Nazwa zbioru danych

Przeznaczony do nich format JPK

Księgi rachunkowe

JPK_KR

Wyciąg bankowy

JPK_WB

Magazyn

JPK_MAG

Faktury VAT

JPK_FA

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT ujęte w deklaracji VAT

JPK_VAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

JPK_PKPIR

Ewidencja przychodów

JPK_EWP

Struktury dotyczące:

 • wyciągu bankowego,
 • magazynu,
 • faktur,

mają charakter dowodowych, pozostałe zaś mają charakter stricte ewidencyjny. Przy czym, warto zaznaczyć, iż wyciąg bankowy nie obejmuje tylko numeru konta oraz salda, ale także wyciąg rachunku, który będzie weryfikowany przez właściwy organ. Ponadto, należy się wystrzegać powściągliwości względem wyciągu rachunku, gdyż organ bez naszej wiedzy może go bezpośrednio uzyskać od banku oraz nałożyć na przedsiębiorę kary. JPK_MAG dotyczy obrotu towarami oraz materiałami na magazynie. Wszystkie firmy, które posługują się oprogramowaniem komputerowym służącym przy takim obrocie, mają obowiązek przedłożyć taki plik. Ministerstwo Finansów zaznacza, iż struktura pliku JPK_MAG ma charakter rozwojowy, gdyż na tą chwilę ograniczono się do najczęściej występujących dowodów magazynowych. JPK_FA zawiera wszelkie szczegółowe informacje potrzebne do uznania danego dokumentu za fakturę, wobec tego przedsiębiorcy muszą się wystrzegać wszelkich błędów. Będą one teraz jeszcze bardziej naświetlane przez organy podatkowe, które chcą zakończyć pewną samowolkę przedsiębiorców. Faktury mogą być podzielone na:

 • podstawowe,
 • korygujące,
 • zaliczkowe,
 • pozostałe.

Dla faktur korygujących oraz zaliczkowych zostały dedykowane dwie specjalne sekcje, w których dane są obligatoryjne. Dla faktur korygujących jest to:

 • przyczyna korekty,
 • numer faktury korygowanej,
 • okres, do którego odnosi się korekta.

W przypadku faktur zaliczkowych jest to:

 • zapłata,
 • kwota podatku ustalona zgodnie z art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Struktury ewidencyjne są to dokumenty, które należy archiwizować oraz przekazywać na żądanie Urzędowi Skarbowemu, mające czynić zadość sposobom prowadzenia księgowości. JPK_KR musi zawierać m.in.:

 • zestawienie obrotów i sald,
 • dziennik księgi głównej,
 • zapisy na kontach księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

Interesującym jest fakt, iż tego typu plik nie jest wymagany w przypadku prowadzenia księgowości uproszczonej przez firmę, jeśli wykorzystuje się oprogramowanie komputerowe. Z kolei JPK_PKPIR zobowiązani są do prowadzenia przedsiębiorcy, którzy prowadzą Księge Przychodów oraz Rozchodów również przy wykorzystniu programów komputerowych. Natomiast jeśli firma funckjonuje w oparciu o ryczałt, musi okazać JPK_EWP. 

Istotną informacją jest również, iż 13 kwietnia 2013 roku Komitet Standardów Rachunkowości wskazał, iż oprogramowanie do księgowości, nie musi być w języku polskim. Jednakże, wskazując na art. 9 ustawy o rachunkowości, wszelkie księgi rachunkowości muszą być prowadzone w języku polskim, a więc mówimy tu o:

 • nazwie kont,
 • opisie rodzajów transakcji,
 • poleceń księgowania,
 • nazw operacji księgowych,
 • nazw walut.

 

Data publikacji: 2017-10-24