KRS

KRS

W momencie zakładania działalności gospodarczej trzeba mieć na uwadze dochowanie obowiązków rejestracyjnych. Dla części rodzajów działalności gospodarczej wymagany jest wpis do KRS. Względem wszystkich danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym stosuje się tzw. domniemanie prawdziwości. Wszystkie informacje, które są zawarte w KRS, przyjmuje się, iż są chronione, a ich nieprawdziwości trzeba dowodzić na drodze sądowejDomniemanie prawdziwości danych zawartych w KRS zmusza przedsiębiorców do regularnych kontroli danych. Niedochowanie obowiązku związanego z aktualizacją danych, może spowodować sankcje z powodu wykorzystania nieaktualnych danych przez osobę zainteresowaną. Wpisowi do KRS podlegają wszystkie podmioty, które zostały zawarte w art. 36 ustawy Krajowy Rejestr Sądowy. KRS pełni dwie zasadnicze role:

• informacyjną - jest ogólnopolską bazą podmiotów, które uczestniczą w obrocie gospodarczym.

• legalizacyjną - wpis do KRS uważany jest za początek funkcjonowania spółki w obrocie prawnym.

KRS jest rejestrem jawnym. Oznacza to, iż każdy z nas może pójść do sądu rejestrowego oraz uzyskać z niego odpis, wyciąg lub zaświadczenie. Każdy ma prawo udać się do siedziby sądu rejestrowego oraz uzyskać dostęp do akt rejestrowych danej firmy. Uzyskanie dostępu do tych informacji, nie wymaga od zainteresowanego podjęcia dodatkowych kroków prawnychOdpisy można również pobrać bezpłatnie ze strony rządowej.

Wniosek do KRS

Wniosek o wpis do KRS można złożyć w sądzie:

• osobiście,

• pocztą,

• elektronicznie.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną wymaga spełnienia dodatkowych warunków techniczno-organizacyjnych związanych z dokumentacją oraz formą ich składania. Złożenie wniosku drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie przez system teleinformatyczny. By tego dokonać, trzeba opatrzyć wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub posiadać profil zaufany ePUAP. Nie tylko wniosek, ale również wszelkie wymagane dokumenty muszą być opatrzone w ten sam sposób. Wymagania formalne, które są potrzebne, aby wpis drogą elektroniczną był kompletny, wciąż sprawiają, że to tradycyjne formy są najpopularniejsze. System teleinformatyczny, który umożliwia rejestrację firmy w KRS elektronicznie, jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przygotowywanie wniosku w formie papierowej najlepiej jest rozpocząć od wyboru formularzy, które będą nam potrzebne. Informacje o wymaganych formularzach znajdziemy na końcu formularza podstawowego. W sposób przejrzysty wskazane są wszelkie załączniki, które są wymagane przy rejestracji.

Formularz podstawowy 

Załączniki dla konkretnych spółek 

Załączniki dla każdej spółki

KRS W1 (spółka jawna, partnerska, komandytowa)

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej

KRS-WC Wspólnicy spółki komandytowej

KRS-WD Partnerzy

KRS-WA oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

KRS-WH sposób powstania podmiotu

KRS-WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

KRS-WL prokurenci

KRS-WM przedmiot działalności

KRS-ZN sprawozdania finansowe i inne dokumenty

KRS W2 (spółka komandytowo-akcyjna)

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej lub 

komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej

KRS W3

(społka z o.o.)

KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru.

KRS W4

(spółka akcyjna)

KRS-WG emisje akcji

 

Dokumenty wymagane przy wniosku do KRS

Dokumenty wymagane przy wniosku do KRS:

• Umowa  (statut lub akt założycielski) - w przypadku, gdy umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego, to będzie potrzebny odpis aktu notarialnego.

• Dokument dotyczący zgody na powołanie - względem osób, które reprezentują podmiot: likwidatorów i prokurentów, trzeba dołączyć ich zgodę na powołanie. Tego wymogu nie stosuje się w przypadku osób, które podlegają wpisowi lub udzieliły pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis. Zgoda może być również wyrażona w protokole posiedzenia organu powołującego daną osobę w spółce.

• Dokument o powołaniu członków zarządu  spółki - taki organ został powołany ze względu na wymagania strukturalne spółki. Na osobnej kartce winny być wskazane dane wszystkich członków zarządu.

• Wykaz wspólników wraz z ich adresami.

• Wykaz adresów członków zarządu spółki z o.o.

• Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału.

Składając wniosek, musimy mieć świadomość opłat. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za wpis w wysokości 500 , a w przypadku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 .

Zasady przy wpisie do KRS

Składania wniosku do KRS nie należy łączyć z dokumentami składanymi dla Urzędu Skarbowego lub ZUS. Sąd Rejestrowy przy wpisie jest zobowiązany do poinformowania tych instytucji o powstaniu spółki drogą elektroniczną. Potwierdzeniem wpisu do KRS jest postanowienie odpowiedniego sądu. Niezwłocznie po wydaniu postanowienia, informacje są wprowadzane do teleinformatycznego systemu. Z Centralnego Rejestru Podmiotów trafiają do Krajowej Ewidencji Podatków oraz REGON. Według przepisów wpis do KRS ma jednocześnie spowodować nadanie NIP oraz REGON. Aktualnie następuje to automatycznie po wprowadzeniu danych do CRP lub REGON. Po elektronicznym dodaniu danych do odpowiednich rejestrów, zwrotna informacja powinna się pojawić w KRS. Przekazanie tych informacji może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach do 3 dni roboczych. Współcześnie dzięki automatyzacji funkcjonowania KRS stało się o wiele wygodniejsze. Firma w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Metoda nadawania NIP oraz REGON nie zawsze jest stosowana. Spółka z o.o. oraz spółka akcyjna może uzyskać odpowiednie identyfikatory także w fazie organizacyjnej. Normy prawne wskazują, iż spółka kapitałowa w organizacji we wniosku o wpis do KRS, musi wskazać, czy wystąpiła już o nadanie NIP oraz REGON. Spółka, która już otrzymała zaświadczenie o wpisie do KRS, w terminie 21 dni jest zobowiązana do złożenia druku NIP-8. Dokument ten należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. Dane te oczywiście zostaną przekazane do wcześniej wspomnianych rejestrów. Bacząc również na regulacje związaną z ubezpieczeniami społecznymi, złożenia takiego wniosku będziemy musieli dokonać w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika.

Od 15 stycznia 2015 roku obowiązuje nowa procedura w sprawie elektronicznej rejestracji spółki z o.o. System ten zyskał miano S24. Skorzystanie z tego systemu jest uzależnione od właściwego wypełnienia wzorca umowy. Musi on być opatrzony stosownym podpisem elektronicznym. Rejestracja w systemie S24 wymaga również, aby założyć na platformie konto. Po złożeniu wypełnionego wzorca oraz wszystkich dodatkowych dokumentów, które są opatrzone elektronicznym podpisem, mamy do czynienia ze spółką z o. o. Część dokumentacji związana ze spółką tworzona jest bezpośrednio w systemie teleinformatycznym. Faza organizacji dla spółek z o. o. wynosi aktualnie 7 dni.

Data publikacji: 2018-01-29