Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

Minimalne wynagrodzenie 2018

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna ma wynosić 2100 brutto, czyli 100 więcej, aniżeli w roku poprzednim. Oznacza to, iż minimalna wypłata netto w 2018 roku wyniesie około 1530 . Wzrosną również stawki godzinowe, na podstawie których pracuje się najczęściej w przypadku umowy zlecenia. Stawka godzinowa w przypadku umów zlecenia została podniesiona do 13,7 zł brutto na godzinę. Podwyższenie minimalnej stawki zostało przedstawione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do średniej krajowej w tym momencie będzie brakować ok. 47%. Minimalne wynagrodzenie zostało podniesione o 5% w stosunku do wynagrodzenia z poprzedniego roku. Resort pracy uważa, iż w oparciu o tę stawkę pracuje ok. 1,4 mln Polaków. 

Wstępna propozycja dotycząca wzrostu płacy minimalnej jest ustalana na podstawie wzrostu cen - inflacji. Jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy średniej krajowej, to państwo polskie jest również zobowiązane do podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwiększenie płacy minimalnej może być większe od wskazanego minimum w ustawie. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi Rada Ministrów jest zobowiązana do przedstawienia wysokości minimalnej płacy oraz stawki godzinowej do 15 września roku bieżącego

Rząd zaproponował również wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia, jako podstawowej. Pracodawcy będą mogli zrezygnować ze zbierania od pracowników oświadczeń ze zgodą na otrzymywanie wypłaty w formie przelewu. Nadal jednak, jeśli pracownik sobie tego zażyczy, będzie mógł otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych.

Wzrost kosztów pracy dla pracodawcy

Płaca minimalna w wysokości 2100 brutto to minimum wynagrodzenia należnego osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezależnie od:

 • posiadanych kwalifikacji,

 • zaszeregowania osobistego,

 • składników wynagrodzenia,

 • systemu, rozkładu czasu pracy,

 • szczególnych właściwości oraz warunków pracy.

Pracodawca musi pamiętać, iż wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również inne świadczenia, jak:

 • odprawa przy zwolnieniu grupowym,

 • dodatek za pracę w porze nocnej,

 • wynagrodzenie za czas przestoju,

 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wzrost płacy minimalnej oznacza również wzrost składek ZUS. Pracodawca wypłacając pracownikowi minimalne wynagrodzenie w wysokości 1530 na rękę, ponosi również koszty składek. Ich minimalna wysokość w 2018 roku wyniesie:

 • składka emerytalna - 9,76%, a więc 2 100 * 9,76% = 204,96

 • składka wypadkowa - 1,8%, a więc 2 100 * 1,8% = 37,80 zł

 • składka rentowa - 6,5%, a więc 2 100 * 6,5% = 136,50 zł

 • składka na Fundusz Pracy 2,45, a więc 2 100 * 2,45%% = 51,45 zł

 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10%, a więc 2 100 x 0,10% = 2,10 zł

Całkowity koszt pracodawcy wyniesie 20,74% wynagrodzenia brutto, czyli 432,81 zł w roku 2018. Pracodawca musi pamiętać o zmianie warunków każdej umowy, którą obejmuje zmiana minimalnego wynagrodzenia w formie pisemnej. Winno to nastąpić na podstawie porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego w tym zakresie, jeśli pracownik nie chce zgodzić się na nowe warunki. Pracodawca nie może się ograniczyć do formy ustnej lub emailowego poinformowania pracowników. Podlega to również kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Ewidencja godzin pracy na umowie zleceniu

Trzeba wspomnieć, iż od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja dotycząca zagwarantowanej stawki minimalnej na umowie zleceniu. Konsekwencją wprowadzenia minimalnej stawki, jest konieczność posiadania wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu. Kwota na umowie może bowiem nie odpowiadać rzeczywistemu wynagrodzeniu, które należy się zleceniobiorcy ze względu na ilość przepracowanych godzin. W umowie zleceniu winien znajdować się teraz sposób potwierdzania ilości godzin. Normy prawne nie sformułowały konkretnej formy potwierdzenia godzin, co pozostawia dowolność wyboru dla pracodawców. Ewidencję godzin uważa się za podstawę do rozliczenia danego zlecenia. Forma prowadzenia ewidencji godzin powinna mieć wręcz formę uproszczoną ze względu na możliwość skojarzenia jej ze stosunkiem pracy przez organy kontrolne. Należy się wystrzegać zbytniej szczegółowości ze względu na charakter umowy zlecenia.

Pracodawca, a świadectwo pracy

Warto zaznaczyć, że wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, zostały znowelizowane uregulowania dotyczące wydawania świadectw pracy w zakresie dotyczącym obowiązków samych pracodawców. Jeśli pracodawca, nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, to ten będzie miał prawo dochodzić go na drodze sądowej. Pracodawca musi sobie zdawać sprawę, iż pracownik teraz będzie mógł wytoczyć mu powództwo na drodze cywilnoprawnej. Jeśli mimo orzeczenia sądu pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa praca, to zrobi to sąd. Podobne prawo będzie występowało w przypadku innych przyczyn uniemożliwiających wydanie świadectwa pracy. Pracodawcy muszą się mieć na baczności, gdyż wzrośnie kara za niewydanie świadectwa pracy w formie grzywny od 1 do 30 tyś. . Na wydanie pracownikowi świadectwa pracy pracodawca ma 7 dni od ustania stosunku pracy.

Data publikacji: 2017-12-28