Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

Obowiązek opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych powstał wraz z początkiem 2015 roku. Zostały znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja przepisów zmieniła zasady udziału podatnika w kapitale spółek zagranicznych.  Aktualnie ogromne znaczenie ma kapitał, którym dysponuje podatnik samodzielnie lub wraz z podmiotami powiązanymi. Wysokość udziału danego podatnika musi wynosić co najmniej 50% w spółce zagranicznej, aby mogła zostać uznana za spółkę zależną

Zagraniczna spółka kontrolowana to:

 • osoba prawna lub jednostka organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, w której podatnik nieprzerwanie przez okres min. 30 dni posiada  co najmniej 25%  udziałów w spółce lub 25% praw głosujących w organach kontrolnych, albo stanowiących, lub 25% praw do udziału w zyskach,

 • co najmniej 50% przychodów spółki osiągniętych w danym roku podatkowym, przy czym nie ma znaczenia forma, dzięki której te dochody zostały osiągnięte,

 • co najmniej jeden z rodzajów dochodów wskazanych przez ustawę podlega opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się siedziba lub zarząd spółki w podłóg stawek podatku dochodowego, który jest niższy o co najmniej 25%, aniżeli stawka obowiązująca na ternie RP lub podlega zwolnieniu, albo wyłączeniu z opodatkowania w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki. Wyjątkiem od tej zasady jest podleganie zwolnieniu od opodatkowania na podstawie Dyrektywy 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.
    

Zmiana ma na celu walkę z firmami, które zakładają siedziby w państwach, które są rajami podatkowymi. Regulacje mają na celu zapobieżenie wypływania kapitału do krajów trzecich oraz unikania płacenia podatków. Międzynarodowe planowanie podatkowe to zbiór regulacji, które dzielą każdą firmę od działań niezgodnych z prawem. Najważniejszym jest właściwa analiza kluczowych przepisów dla firmy, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. 

Czym jest dochód CFC

Dochód CFC to uzyskana w danym roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania bez względu na rodzaj źródeł przychodów. Zagraniczna spółka kontrolowana nie ma określonego roku podatkowego lub przekracza on okres 12 miesięcy, to bierze się pod uwagę rok podatkowy danego podatnika. Dochód osiągnięty przez spółkę zależną nie podlega pomniejszeniu o koszty poniesione w poprzednich latach. 

Obowiązki CFC

Podstawowym obowiązkiem CFC jest opodatkowanie według stawki 19%. Istotne jest również prowadzenie stosownych ksiąg rachunkowych, które umożliwią kontrolę organom podatkowym. Rodzi to z kolei obowiązek składanie rocznej deklaracji  PIT lub deklaracji CIT w danym roku podatkowym. Obowiązkiem jest również prowadzenie rejestru spółek, które znajdują się w tzw. rajach podatkowych lub nie mają zawartych z UE umów o wymianie informacjami podatkowymi. Zarówno stosowna ewidencja oraz rejestr podmiotów powinna być przedstawiona przez podatnika w terminie 7 dni od zażądania informacji przez organy podatkowe. Jeśli podatnik odmówi współpracy z organami podatkowymi, to będą one uprawnione do indywidualnego oszacowania wysokości stosownych podatków.

Kwoty podlegające odliczeniu od dochodu:

 • uwzględnione w podstawie opodatkowania dywidendy, które zostały otrzymane od zagranicznej spółki kontrolowanej,

 • dochód uzyskany na podstawie zbycia przez podatnika udziału w spółce w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Optymalizacja działań CFC

Główną przesłanką wprowadzania coraz dosadniejszych regulacji w zakresie CFC,  jest walka ze sztucznymi tworami, które służą do unikania opodatkowania przez polski system podatkowy. Istotnym jest prowadzenie rzeczywistej działalności przez spółkę, a ustawodawca wskazał przesłanki, które o tym świadczą:

 • zarejestrowanie zagranicznego przedsiębiorstwa w zgodzie z obowiązującą literą prawa oraz rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Uznawane jest za jeden z kluczowych aspektów, które w oczach organów podatkowych są kluczowe do uwiarygodnienia podmiotu gospodarczego,

 • zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy sztucznych struktur organizacyjnych, które nie są związane z rodzajem prowadzonej działalności,

 • zagraniczna spółka kontrolowana posiada lokal oraz personel bezpośrednio związany z rodzajem prowadzonej działalności,

 • wszelkie umowy zawierane przez podmiot gospodarczy nie są sprzeczne z interesami spółki,

 • spółka wykorzystuje zasoby własne do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z zarządem na miejscu.

Limit przychodów

Koszty administracyjne stają się naszym sprzymierzeńcem, wprowadzono limit przychodów na poziomie nieprzekraczającym 250 tys. euro. Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które prowadzą mniejsze firmy, gdyż nie będą musiały płacić podatku dochodowego. Jednakże wciąż są zobowiązani do prowadzenia  ewidencji oraz rejestru, wciąż jednak jest to dla takiego przedsiębiorcy nieporównywalnie mniejsze obciążenie. 

Wymiana informacji oraz limit dochodów

Jeśli zagraniczna spółka kontrolowana ma siedzibę poza UE oraz EOG, a także zostanie uznane, iż prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, a dochód nie przekroczy 10% przychodu, to również można zapomnieć o opodatkowaniu. Kluczowym warunkiem jest możliwość wymiany informacji pomiędzy UE a państwem, gdzie znajduje się siedziba spółki. Wciąż występuje zobowiązanie do prowadzenia stosownej dokumentacji w celach podatkowych oraz kontrolnych. W wyniku bardzo dużych rozbieżności ustawodawca postanowił wskazać szereg wskazówek na poziomie ustawy, które mają pomóc ustalić, co oznacza "rzeczywiście prowadzona" działalność gospodarczą. W praktyce to linia orzecznictwa sądowego będzie miała za zadanie weryfikować słuszność działalności zagranicznej spółki kontrolowanej. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, w ramach której każdy przedsiębiorca musi mieć równe warunki rozwoju.

Data publikacji: 2018-05-07