Przedawnienie roszczeń

Roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej służy przede wszystkim generowaniu przychodu.  Wiąże się to z licznym transakcjami, gdzie następuje wymiana towarów czy usług na konkretną kwotę pieniężną. Niestety często równowaga zostaje zachwiana i za dostarczone  dobra przedsiębiorca nie otrzymuje zapłaty. Niejednokrotnie przedsiębiorcy rezygnują z dochodzenia roszczeń, wychodząc z założenia, że nie jest to warte zachodu. Jednak po pewnym czasie może się okazać, że łączna wartość takich „odpuszczonych” wierzytelności to całkiem spora suma, która z pewnością przydałaby się w budżecie firmy, zapada decyzja o złożeniu pozwów o zapłatę. Istotna staje się wówczas kwestia czasu - jak długo możemy dochodzić swoich roszczeń od momentu ich powstania?

Właściwa odpowiedź powinna brzmieć: zawsze. Szkopuł jednak w tym, że w określonych sytuacjach dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia. Warto bowiem podkreślić, że przedawnienie nie jest brane przez sąd pod uwagę z urzędu. Jeżeli dłużnik takiego zarzutu nie podniesie, w obecnym stanie prawnym sąd wyda wyrok uwzględniający roszczenie. Pomimo tego, warto znać terminy, po których upływie w poszczególnych sytuacjach dłużnik może taki zarzut przedawnienia podnieść. Należy  pamiętać, że dla roszczeń majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Kodeks Cywilny przewiduje inne, z reguły krótsze terminy, niż dla pozostałych.

Terminy przedawnienia

Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 118 KC, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, dla roszczeń majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą termin przedawnienia wynosi trzy lata. Trzyletni termin przedawnienia przewidziany jest również dla roszczeń wynikających z płatności okresowych. Najważniejszym wyjątkiem z punktu widzenia przedsiębiorcy jest art. 554 KC, który ustanawia krótszy, 2-letni okres przedawnienia dla roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy. Natomiast jedynie roczny termin przedawnienia prawodawca przewidział dla roszczeń związanych z transportem i spedycją.

W określonych przypadkach bieg przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony.  

Data publikacji: 2017-08-17