Aktualności

Nowości i ciekawostki ze świata rachunkowości

20 11.17

Archiwizacja dokumentacji księgowej w firmie

Przechowywanie zgodnie z wymogami Trzeba pamiętać, iż archiwizacja dokumentacji w firmie, nieważne czy dotyczy formy elektronicznej, bądź papierowej stanowi dowód transakcji lub indywidualnej sprawy. Prowadząc firmę, musimy zdawać sobie sprawę z szeregu regulacji dotyczących... »

15 11.17

Faktura Vat, jej brak, a prawo do odliczenia

Faktura VAT Jest to dokument, który z zasady jest wystawiany przez czynnych podatników, aby udokumentować daną transakcję. Faktura VAT jest obligatoryjna, gdy interesy prowadzą między sobą zobowiązane do tego podmioty. Faktura musi być wystawiona w dwóch jednobrzmiących... »

09 11.17

Przedawnienie długów - zmiany w 2018

Nowelizacja ustawy Dotychczasowe regulacje wskazywały, iż to dłużnik musi wykazać inicjatywę w sprawie instytucji przedawnienia w toku postępowania. Natomiast po stronie wierzyciela leżało udowodnienie, iż dany dług nie uległ przedawnieniu przed sądem. Jeżeli dłużnik nie zgłosił, iż... »

24 10.17

JPK w Mikroprzedsiębiorstwach

Co oznacza wprowadzenie JPK Ministerstwo finansów, co raz bardziej stawia na cyfryzację państwa, a JPK ma być zautomatyzowaną formą kontroli elektronicznej. Działania kontrolne administracji mają zostać znacznie przyśpieszone, a także ułatwione. Warto podkreślić, iż nie zmieni się... »

06 10.17

Odwrotne obciążenie VAT w usługach budowlanych

Na czym polega odwrotne obciążenie Procedura odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2017 r. Stosowana jest wówczas, gdy usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT są świadczone przez podwykonawcę. Działanie mechanizmu jest,... »

20 09.17

Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlany...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach budowlanych? Co do zasady, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Tak też będzie, jeżeli usługi budowlane przedsiębiorca świadczy na rzecz osoby fizycznej, która nie prowadzi... »