Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia reguluje art. 121 i 122 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że w razie wystąpienia wskazanych w kodeksie cywilnym okoliczności, gdy roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, to okres przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do momentu ustania wstrzymujących go okoliczności. Po ich ustaniu, okres przedawnienia biegnie dalej i nie rozpoczyna się na nowo.

Przerwanie biegu przedawnienia

Z punktu widzenia przedsiębiorcy większą wagę ma instytucja przerwania biegu przedawnieniaOznacza to, że w razie wystąpienia wskazanych w ustawie okoliczności, bieg przedawnienia zostaje przerwany, a po ustaniu wspomnianych okoliczności, biegnie na nowoZgodnie z art. 123 Kodeksu Cywilnego "Bieg przedawnienia przerywa się: 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym,przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.”

O przerwaniu biegu przedawnienia możemy więc mówić między innymi w sytuacji:

  • wniesienia pozwu do sądu w przedmiocie danego roszczenia,
  • wniesienia powództwa wzajemnego w stosunku do dłużnika,
  • zawezwania do próby ugodowej
  • wszczęcia mediacji,
  • złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • czy uznaniu długu przez dłużnika.

Należy również wskazać, że w przypadku wszczęcia postępowania przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, wszczęcia mediacji lub postępowania egzekucyjnego, okres przedawnienia zaczyna biec na nowo dopiero po zakończeniu danego postępowania (art. 124 § 2 KC).

Przede wszystkim jednak, uzyskanie w wyniku postępowania przed sądem prawomocnego orzeczenia stwierdzającego roszczenie – w tym orzeczenia sądu polubownego, zatwierdzonej sądowo ugody lub wyniku mediacji – powoduje, że roszczenie to zostaje objęte okresem przedawnienia 10-letnim (art. 125 KC) lub 3-letnim, jeżeli dotyczy roszczenia o świadczenia okresowe należne w przyszłości.

Uwaga! Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt zmian w powyższym zakresie. Niniejszy artykuł opisuje stan prawny na dzień 22.08.2017 r. i nie omawia zmian proponowanych przez MS.

Data publikacji: 2017-08-22