Zmiany w ustawach PIT oraz CIT

Nowelizacja PIT oraz CIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt  nowelizacji ustawy, który ma przywrócić płynność dochodów CIT oraz PIT. Nowe przepisy mają poprawić model konkurencji przedsiębiorców na polskim rynku. Pierwotnie zmiany miały dotyczyć ok. 19 zagadnień, ustawodawca powołuje się na częste interpretacje indywidualne podatników, które stanowią argument do wprowadzenia zmian. Naszą uwagę powinien przykuć fakt, dotyczący niesamowitego tempa, jakie chce narzucić Fiskus przy wprowadzeniu zmian w podatku CIT. W myśl przepisów normy prawne mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2018 roku.

CIT

Główne założenia projektu uderzają w uszczelnienie systemu poboru podatków, jako jednej z propozycji z zapowiadanego pakietu zmian. Głównym celem są tutaj ogromne spółki działające na terenie Polski, chodzi o powiązanie faktycznego miejsca uzyskiwanego dochodu z podatkiem. Kolejnym zagadnieniem jest zmniejszenie elastyczności w zakresie kosztów danej firmy, gdyż uprawnienie to przekłada się znacząco na obniżenie podstawy opodatkowania. Ustawodawca kładzie ogromny nacisk na zniszczenie mechanizmów, które służą unikaniu opodatkowania

Istotne zmiany w CIT

 • W ustawie zostały wyodrębnione źródła przychodów w postaci kapitałowych oraz nastąpiło ich rozdzielnie względem innych dochodów wymienionych w akcie.

 • Zostały zmodyfikowane przepisy dotyczące wysokości odsetek, które są odliczane oraz nastąpi wzmocnienie kontroli spółek o charakterze zagranicznym.

 • Szereg poprawek dotyczących działalności grup kapitałowych, gdyż bardzo często są wykorzystywane przy nielegalnych działaniach największych graczy na rynku.

 • Zostaną wprowadzone przepisy limitujące wysokość uzyskania przychodów, które są usługami niematerialnymi, ze względu na liczne wykorzystywanie tych usług, by obniżyć podstawę opodatkowania.

 • Zostanie wprowadzony minimalny podatek dochodowy dla podatników, którzy posiadają znaczne nieruchomości o charakterze komercyjnym.

Regulacja dotycząca CIT nie ogranicza się wyłącznie do określonych branż, jak to było w przypadku nowelizacji VAT, lecz wpłynie na każdą działalność gospodarczą. Znaczną część uwagi rządu pochłonęła implementacja Dyrektywy ATAD z 2016 roku. Celem unijnej dyrektywy jest zwiększenie skuteczności opodatkowania w państwach członkowskich oraz zapobieżenie wydostawania się zysków spółek korporacyjnych poza teren UE. 

Jawność danych

Zmiany w ustawie CIT przewidują również, iż najbogatsze firmy działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą udostępniać swoje dane. Dochód takiej firmy musi przekroczyć w ciągu roku 50 mln euro, takich firm jest ok. 4 tyś.. w Polsce.  Rząd usprawiedliwia swoje działania poprzez społeczny oraz ekonomiczny interes. Większość z tych firm według analiz nie dostarcza państwowemu budżetowi odpowiedniej ilości środków mimo ogromnych przychodów firm.  Ma to stanowić społeczną formę kontroli działalności największych graczy na polskim rynku oraz uświadomienie obywatelowi, iż jego zdanie ma znaczenie globalne. Ustawa ma również bezwarunkowo objąć grupy kapitałowe.  W praktyce oznacza to, iż resort finansów opublikuje zeznania podatkowe takich firm. 

PIT

Z nowelizacji PIT ucieszą się na pewno najmniej zarabiający, gdyż od 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od podatku dla takich osób wzrośnie aż do 8 tyś. złotych z obecnych 6600 złotych. Najbardziej wobec tego ucieszą się osoby, które uzyskują dochody z:

 • małych umów zleceń,

 • emerytur,

 • rent.

Rząd utrzymał degresywną formułę, w której poza wspomnianą zmianą za wiele się nie zmieni. Jeśli podatnik osiągnie dochód rzędu 127 tysięcy w roku, to jego kwota wolna od podatku będzie równa 0 złotych.

Twórcy

Twórcy działający w zakresie:

 • architektury,

 • literatury pięknej,

 • sztuk plastycznych,

 • muzyki,

 • fotografiki,

 • twórczości audiowizualnej,

 • programów komputerowych,

 • dziennikarstwa,

 • sztuki aktorskiej i estradowej,

 • publicystyki,

od 1 stycznia 2018 roku będą mogli skorzystać z limitu, który został podniesiony z 50%, aż do 100%. Preferencja ta będzie dotyczyć wyłącznie wcześniej wspomnianych grup osób, to oznacza, że bardzo wielu straci na tej zmianie. Wcześniej z tej regulacji mógł skorzystać każdy, pod warunkiem, iż przychód został osiągnięty z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego.

Opodatkowanie przychodów z najmu

Ustawodawca zmieni również unormowania w zakresie opodatkowania wynajmu. Aktualnie osoby fizyczne, które uzyskują z tego tytułu przychody poza działalnością gospodarczą opodatkowane są na zasadzie skali 18% lub 32%. Można również skorzystać z preferencyjnego opodatkowania na poziomie 8,5%. Od 1 stycznia 2018 roku, jeśli roczne dochody z tytułu najmu przekroczą 100 tyś. , to nie będzie można zastosować stawki 8,5%. Dochód przekraczający 100 tyś. zł. będzie opodatkowany na poziomie 12,5%

Nowa zasady naliczania ulgi rehabilitacyjnej 

Zmianie uległy przepisy dotyczące odliczeń wydatków w przypadku korzystania z auta oraz psa. Teraz osoby niepełnosprawne, które mają psa asystującego, będą mogły dokonać stosownego rozliczenia do kwoty 2280 rocznie bez względu na dochód. Dotyczy to także psów sygnalizujących, co jest ogromną zmianą, która zapewne zostanie doceniona. W przypadku aut prawo do odliczenia również uzyskają wszystkie osoby bez względu na grupę inwalidzką. Przy czym, możliwe będzie odliczenie każdego wydatku, a nie, jak dotąd tylko z przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Z ulgi rehabilitacyjnej korzystać może osoba, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, jeśli jest ona:

 • dzieckiem własnym lub przysposobionym, 

 • dzieckiem obcym, które zostało przyjęte na wychowanie,

 • współmałżonkiem,

 • rodzicem,

 • rodzicem współmałżonka,

 • rodzeństwem,

 • ojczymem,

 • macochą,

 • zięciem,

 • synową,

 • pasierbem.

Limit dochodów w takim przypadku został odrobinę podniesiony oraz wynosi 10 080 . Ulgę rehabilitacyjną mogą rozliczać osoby składające roczne zeznania:

 • PIT 36,

 • PIT 37,

 • PIT 28.

Mimo tego, iż ulga wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku, to będzie możliwe na tych zasadach rozliczanie dochodów z 2017 roku.

Zmiana w zakresie darowizn przeznaczonych na cele krwiodawcze

Od dochodu jest również możliwe odliczenie darowizny, która jest realizowana przez tzw. honorowych dawców krwi. Następuje to w wysokości iloczynu kwoty stanowiącej rekompensatę  oraz litrów oddanej krwi lub jej składników. Jak dotąd rekompensata następowała w wysokości ekwiwalentu za ilość oddanej krwi. Przy czym, nie miało znaczenia, czy ktoś oddawał krew, czy jej składniki - ulga wynosiła 130 . Warunkiem odliczenia jest posiadanie zaświadczenia od jednostki posiadającej uprawnienia w zakresie poboru krwi o ilości pobranej krwi oraz jej składnikach.

Obecnie rekompensata za 1 litr rzadkiej krwi wynosi 130 zł., natomiast za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych 1 . Natomiast za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami uzyskamy rekompensatę w wysokości 200 . Natomiast za 1 litr osocza, rekompensata ta wyniesie aż 350 . Są to przykładowe zmiany rekompensat, pełny zestaw znajdą Państwo w ustawie.

Istotnym faktem jest, iż odliczenie przysługuje osobom rozliczającym się według:

 • PIT-36,
 • PIT-37,
 • PIT-28.

Opodatkowanie obcokrajowców

Po wejściu zmian nie będzie miał znaczenia rodzaj rezydencji podatkowej, a jedynie rodzaj dochodów: 

 • z pracy, której podstawą jest stosunek służbowy, stosunek pracy lub praca nakładcza oraz spółdzielczy stosunek pracy - miejsce wypłaty wynagrodzenia nie ma żadnego znaczenia,

 • z działalności wykonywanej osobiście, również nie ma znaczenia miejsce wypłaty wynagrodzenia, jeśli owa działalność była wykonywana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 • z pracy wykonywanej w zagranicznym zakładzie, jeśli odbywała się ona na terenie Polski,

 • z położonej na terenie Polski nieruchomości lub w przypadku nabycia do niej praw, również ze zbycia jej w całości lub w części albo zbycia jakichkolwiek praw do nieruchomości,

 • z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, a które nie są papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu w Polsce w ramach rynku giełdowego,

 • z tytułu przeniesienia własności udziałów w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości,

 • z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Sprzedaż przez rolników przetworzonych płodów

Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalności rolniczej, nie wyszczególniają ich w rocznym zeznaniu PIT. Podatek dochodowy nie dotyczy wyłącznie rolników, którzy sprzedają nieprzetworzone produkty roślinne lub zwierzęce. W przypadku, gdy rolnik osiągnie dochód związany z produktami przetworzonymi, który w skali roku przekroczy 20 tyś. zł., to musi wybrać sposób opodatkowania:

 • 2% podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych,

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Jeśli dochód z takiej działalności przekroczy równowartość 250 tyś. euro, to pozostaje jedynie opodatkowanie na zasadach ogólnych.  Rolnicy, którzy wybiorą opodatkowanie w formie zryczałtowanej będą musieli złożyć roczne zeznanie, w sprawie wysokości uzyskanego przez nich przychodu do końca stycznia 2018 roku. Te osoby, które wybiorą opodatkowanie na zasadach ogólnych, złożą roczne zeznanie na formularzu PIT 37. Te przychody będą traktowane jak przychody z innych źródeł. 

Ulga na działalność badawczą i rozwojową

Porównując z limitami zaplanowanymi na rok 2017, widzimy znaczną tendencję wzrastającą. Podatnicy, którzy są mikroprzedsiębiorcami, mogą skorzystać z limitu na poziomie 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Teraz będą mogli odliczyć 50% kosztów osobowych oraz 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Uległ także rozszerzeniu katalog kosztów, które mogą zostać odliczone. Nowymi kosztami są:

 • poniesione koszty uzyskania i utrzymania patentu,

 • prawo ochronne na wzór użytkowy,

 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Te uregulowania dotyczą jednak wyłącznie mikroprzedsiębiorców lub mniejszych podmiotów działających na rynku, nie skorzystają na tych uregulowaniach największe koncerny. 

Ograniczenie zwolnienia z uzyskiwanych dotacji

Dotacje związane z prawem finansów publicznych, co do zasady wciąż będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania. Jednak musimy pamiętać, iż od 1 stycznia 2017 r. zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

 

Data publikacji: 2017-12-15