Zus i podatki a wynagrodzenie członka zarządu

Członek zarządu

Członkowie zarządu posiadają wiele możliwości w formie łączącego ich ze spółką stosunku prawnego. Zarząd spółki kapitałowej jest organem, który odpowiada za podejmowanie kluczowych decyzji w spółce oraz jest jej reprezentacją na zewnątrz. Może być to organ zarówno kolegialny, jak i jednoosobowy. Członkami zarządu mogą być zarówno członkowie zgromadzenia wspólników, jak i osoby spoza tego grona. Spółka z o.o. powołuje członków zarządu uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że inna forma została zawarta w umowie. W przypadku spółki akcyjnej to rada nadzorcza ma wyłączne kompetencje do powoływania zarządu spółki.

Umowa o pracę a zaliczka na podatek

Jeśli mamy do czynienia z członkiem zarządu, który pracuje na podstawie o umowy o pracę, to odciąga mu się składki, jak normalnemu pracownikowi. Wysokość zaliczki związanej z podatkiem dochodowym obliczana jest w oparciu o dochód uzyskany w danym miesiącu oraz od narastającego dochodu pracownika od początku roku. Bezpośredni wpływ na wysokość zaliczki na podatek mają składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które są finansowane przez pracownika. To na pracodawcy ciąży obowiązek pobierania stosownych składek z wynagrodzenia danego pracownika. Jeśli pracownik otrzyma nieodpłatne świadczenie od pracodawcy, to ono również winno się znaleźć w stosownym rozliczeniu. Zaliczki, które są pobierane od stycznia do grudnia, wynoszą:

  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,

  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 132% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Pracodawca może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania. Pracodawca dokona tej czynności tylko w przypadku, gdy pracownik złoży mu PIT-2 jeszcze przed pierwszą wypłatą. Kwota, o którą można pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu. 

Powołanie a zaliczka na podatek

Przy określaniu zaliczki na podatek nie ma znaczenia, w jaki sposób dana osoba została powołana do organu spółki. Takie przychody należy rozliczać, jak z działalności wykonywanej osobiście. Pracodawca także w tym wypadku jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek. Podstawą opodatkowania członków zarządu jest przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty jego uzyskania.  Bardzo istotne jest, iż pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie powoduje obligatoryjnego podlegania programowi ubezpieczeń społecznych. Tym samym taka osoba nie jest zgłaszana do organu rentowego ZUS. Ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby, które pełnią odpłatnie funkcję członka rady nadzorczej

Umowa zlecenie a zaliczka na podatek

Jedną z najpopularniejszych form wykonywania obowiązków osób na stanowiskach członków zarządu jest umowa zlecenie. Przychody, które są uzyskiwane w ten sposób, należą do działalności wykonywanej osobiście. Również w tym przypadku spółka jest zobowiązana do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest dochód pomniejszony o koszty w wysokości 20% od przychodu w danym miesiącu. Również w tym przypadku istotnym jest, aby pamiętać o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, które pomniejszają podstawę opodatkowania. Istotnym faktem jest, iż składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne  nie podlegają odliczeniu od podatku, jeśli podstawa ich wymiaru nie jest przychodem wolnym od podatków. Jeśli wynagrodzenie członka zarządu nie przekroczy kwoty 200 w danym miesiącu, to pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 18%.

Kontrakt menadżerski a zaliczka na podatek

Kontaktowi menadżerskiemu nie został nadany żaden wzór przez ustawodawcę. W jego przypadku zastosowanie ma zasada dotycząca swobody zawierania umów. Ogromna swoboda przy kontakcie menadżerskim sprawia, iż jest najpopularniejszą formą pracy jako członka zarządu. Strony zawierające umowę ograniczają jedynie ogólne normy dotyczące zawierania umów oraz np. zasada współżycia społecznego. Dochody uzyskiwane z kontraktu menedżerskiego są uznawane za działalność wykonywana osobiście na podstawie ustawy o PIT. Ten przepis będzie nas obowiązywał, nawet jeśli będziemy wykonywać dany kontrakt menedżerski w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Musimy więc mieć świadomość tego, jak będą rozliczane nasze dochody z wykonywanych przez nas usług. Normy prawne nie przewidują możliwości odliczania faktycznie poniesionych kosztów wykonania usług w ramach kontraktu menedżerskiego. Menedżer może pomniejszyć przychody wyłącznie o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które przysługują zwykłemu pracownikowi. 

Działalność gospodarcza a opodatkowanie

Działalność gospodarcza jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wątpliwości w naszym prawie budzi od wielu lat sytuacja, gdy przedsiębiorca posiada otworzoną działalność oraz zawarty kontrakt menedżerski, lecz np. świadczy usługi doradcze. Są one świadczone w ramach działalności gospodarczej, lecz poza przedmiotem kontraktu menedżerskiego. Zgodnie z interpretacjami ZUS taka sytuacja może zostać uznana, jako zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca, dla którego minimalna podstawa wymiaru składek z działalności gospodarczej wynosi co najmniej 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, podlega wówczas ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej. Jeżeli w danym miesiącu podstawa wymiaru składek z obu tytułów będzie wynosiła co najmniej 60% prognozowanego wynagrodzenia, będzie mógł wybrać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Case study

Pan Zarządca jest członkiem zarządu Sp. z o.o.

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej podpisał ze sp. z o.o. kontrakt menedżerski, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji członka zarządu. Miesięczne wynagrodzenie z samego kontraktu wynosi 9 tys. brutto. Oznacza to, iż podstawa wymiaru składek stanowi więcej, jak 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z uwagi na spełnienie przesłanki dotyczącej wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, Pan zarządca ma prawo wyboru tytułu do ubezpieczeń społecznych. Może to być kontrakt menedżerski lub działalność gospodarcza. Istotnym faktem jest, iż składki zdrowotne będą należne z obu tytułów

Data publikacji: 2018-02-05