Czynny żal za niewysłanie JPK_VAT

JPK_VAT

Wraz z początkiem 2018 roku obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Plik musi zostać wysłany do Ministerstwa Finansów w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jest to obowiązkowy raport podatkowy, jeśli nie złożymy go w terminie, to możemy spodziewać się sankcji ze strony państwa. Czynny żal karno-skarbowy jest jedną z możliwości, która może uchronić nas przed negatywnymi konsekwencjami czynu zabronionego

Czynny żal karno-skarbowy

Art. 16 Kodeksu karnego skarbowego mówi, iż każe za popełnienie przestępstwa skarbowego, nie podlega ten, kto powiadomił organ podatkowy o popełnieniu przestępstwa. Należy przy tym wskazać przesłanki o charakterze istotnym, które miały wpływ na okoliczności popełnionego czynu, w tym osoby, które w nim uczestniczyły. Jednakże, jeśli organ podatkowy przed złożeniem czynnego żalu karno-skarbowego podjął już stosowne działania, to staje się on bezskuteczny. Dlatego tak ważne jest, aby nie zwlekać z powiadomieniem organów skarbowych o popełnionym uchybieniu. 

Kara za niezłożenie JPK_VAT

Organ podatkowy, który poweźmie informacje o niezłożeniu JPK_VAT w terminie, uzna to za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Art. 80 kodeksu karnego skarbowego stanowi, iż takie uchybienie może grozić grzywną do 120 stawek dziennych. Jeśli po wezwaniu zostanie złożony JPK_VAT, w którym zostaną zawarte nieprawidłowe dane, może to zostać uznane za przestępstwo skarbowe.

 Grzywna za niezłożenie JPK_VAT w wyznaczonym terminie
  wysokość kary
przestępstwo 700 - 20 160 000
wykroczenie skarbowe grzywna orzekana przez sąd 210 - 42 000
grzywna nakładana mandatem karnym do 4200

Wysokość grzywien została obliczona w oparciu o minimalne wynagrodzenie w 2018 roku - 2100 brutto.

Czynny żal a JPK_VAT

Czynny żal karno-skarbowy swoje zastosowanie będzie miał wyłącznie w przypadku, gdy organ podatkowy nie podejmie jeszcze wobec nas czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawy. Tak więc stosowny organ żądając wyjaśnień w sprawie niewysłania JPK_VAT, zamknie nam drogę do złożenia czynnego żalu. Podatnik jest zobowiązany do przekonania Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż uchybienie obowiązków nie zostało popełnione celowo. Plik mógł zostać niewysłany np. z powodu permanentnego przeciążenia serwerów Ministerstwa Finansów, co uniemożliwiło dochowanie obowiązku podatkowego. Czynny żal karno-skarbowy polega na samodzielnym przyznaniu się do popełnienia czynu zabronionego z powodu przyczyn, które z zasady są od nas niezależne. Jeśli nie udało nam się wyrobić w terminie z powodu natłoku pracy, to wykładnia Ministerstwa Finansów również dopuszcza, aby złożyć czynny żal-karno-skarbowy. Czynny żal karno-skarbowy musi być złożony w formie pisemnej osobiście lub za pomocą poczty. 

Instytucja czynnego żalu karno-skarbowego nie ma zastosowania, gdy:

  • podatnik kierował ujawnionym czynem zabronionym,

  • podatnik polecił osobie uzależnionej od niej dokonać czynu zabronionego,

  • podatnik odpowiadał za zorganizowanie grupy przestępczej lub nią kierował,

  • podatnik chciał nakłonić inną osobę do popełniania czynu zabronionego, aby zostało skierowane przeciwko niej stosowne postępowanie.

Trzeba również zaznaczyć, iż bardzo wiele podatników próbując ugrać odrobinę czasu, wysyłają tzw. zerowe JPK_VAT. Jednakże trzeba być świadomym, iż kary za składanie fałszywych informacji są o wiele wyższe. Urząd Skarbowy bardzo szybko dopatrzy się nieścisłości oraz podejmie stosowne kroki, które mogą zakończyć się kontrolą  w siedzibie przedsiębiorcy. Jednym z rozwiązań dla przedsiębiorcy, który posiada problemy z terminowym składaniem JPK_VAT, jest złożenie wniosku o odroczenie terminu złożenia dokumentów. Urząd Skarbowy ma w tym przypadku pełnię kompetencji do tego, czy rozpatrzyć daną sytuację pozytywnie, gdyż mają one charakter uznaniowy

Data publikacji: 2018-04-09