Książka przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowe?

Książka przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowe? Zmiany w przepisach.

Najczęściej przedsiębiorcy jako formę rozliczania wybierają Księgę Przychodów i Rozchodów. Jednak w miarę rozwoju firmy i zawierania nowych kontraktów nawet jednoosobowa działalność może być zobligowana do przejścia na pełną księgowość. Kiedy następuje taka powinność, a kto od samego startu powinien prowadzić księgi rachunkowe dowiesz się z tego artykułu.

Książka przychodów i rozchodów – dla kogo?

Przede wszystkim z tej uproszczonej formy księgowości mogą korzystać przedsiębiorstwa, które korzystają z opodatkowania w formie liniowej albo z opodatkowania na zasadach ogólnych. A także przychód firmy w poprzednim roku nie przekroczył 2 milionów euro.

W tej formie prowadzenia rozliczeń odnotowywane są przychody i koszty, na podstawie których można wyliczyć podatek dochodowy, a także należną do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy.

Pełna księgowość – jakie firmy są do tego zobligowane?

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są odgórnie spółki osobowe prawa handlowego – komandytowa, komandytowo-akcyjna, a także spółki prawa handlowego – akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na pełną księgowość muszą przejść wszystkie przedsiębiorstwa po przekroczeniu progu przychodów za ubiegły rok, który obecnie wynosi 2 miliony euro. Jest to niezależne od formy prawnej prowadzonej działalności.

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych ewidencjonowaniu podlega dokładnie każda operacja gospodarcza, zobowiązanie i należność. Ponadto wymagane jest sporządzanie sprawozdania finansowego, w którego skład wchodzą między innymi rachunek zysków i strat czy bilans. W wypadku niektórych spółek akcyjnych oraz firm, które zatrudniają w przeliczeniu na całe etaty powyżej 50 osób i ich suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła co najmniej 2,5 mln euro, albo przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy stanowiły co najmniej 5 mln euro muszę dodatkowo sporządzić również rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Jednak dzięki prowadzeniu pełnej księgowości można dokładnie zobaczyć i sprawdzić każdą dokonaną operację gotówkową, co z kolei przekłada się na skuteczne zarządzanie finansami. W praktyce może też zwiększyć poczucie bezpieczeństwa u właściciela firmy, który de facto jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje dokonywane przez pracowników. Z drugiej zaś strony, w wypadku kontroli finansów firmy przez organy państwowe o wiele łatwiej i szybciej przebiegnie sprawdzanie dokumentów. Ponadto prowadzenie pełnej księgowości można uznać za wyznacznik statusu firmy. Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe są uznawane powszechnie za duże, prężnie się rozwijające i przynoszące zyski. Co wpływa też pozytywnie na renomę firmy. Warto przy tym wiedzieć, że na prowadzenie ksiąg rachunkowych można również zdecydować się dobrowolnie.

Co zmieni się wraz z wejściem nowych przepisów od 1 stycznia 2017

Dzięki podpisanej w dniu 29.12.2016 roku przez prezydenta nowej ustawie o rachunkowości od roku 2017 zmieni się limit przychodów mówiący o tym, czy przedsiębiorstwo musi prowadzić pełną księgowość, czy jest to nieobligatoryjne. Do końca roku 2016 limit obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosił 1 200 000 euro. Od stycznia 2017 wynosi on 2 000 000 euro czyli 8 595 200 według średniego kursu NBP z 3 października 2016 roku - tabela nr 191/A/NBP/2016, który wynosił 4,2976 zł/euro.

Data publikacji: 2017-01-04