Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach budowlanych?

Co do zasady, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Tak też będzie, jeżeli usługi budowlane przedsiębiorca świadczy na rzecz osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku jednak, kiedy usługi budowlane przedsiębiorca świadczy na rzecz drugiego przedsiębiorcy, zastosowanie mają art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a więc obowiązek podatkowy powstaje z chwilą terminowego wystawienia faktury.

Moment wystawienia faktury

W związku z powyższym powstaje pytanie, kiedy wystawić fakturę, aby była wystawiona terminowo? Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca powinien to zrobić nie wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi i nie później niż 30 dni po jej wykonaniu (art. 106i ust. 3 pkt 1 i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT). Jeżeli podatnik nie dotrzyma tego terminu, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na wystawienie faktury, a więc 30 dnia od wykonania usługi.

Wykonanie usługi budowlanej, a podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego

W praktyce oba te zdarzenia następują w odstępie czasowym. Zakończone roboty budowlane są zgłaszane przez wykonawcę do odbioru i wówczas podpisywany jest protokół zdawczo - odbiorczy. W związku z tym pojawiają się u wykonawców wątpliwości, które zdarzenie uznać za moment zakończenia robót relewantny dla wystawienia faktury VAT. W przeszłości za taki moment uznawano podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego. Jednak obecnie w praktyce i orzecznictwie sądów administracyjnych zgodnie uznaje się, że momentem zakończenia usług budowlanych z punktu widzenia ustawy o VAT  jest faktyczne zakończenie robót, a data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nie ma tutaj znaczenia. Warto natomiast podkreślić, że w przypadku podatku dochodowego momentem powstania przychodu z tytułu usługi budowlanej jest właśnie moment podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Wystawienie faktury we właściwym terminie

Jak już zostało to wyżej wspomniane, wystawienie faktury w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz podatnika VAT, ma to znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego. Terminowe wystawienie faktury spowoduje właściwe określenie zaliczki na podatek VAT za dany miesiąc. Przekroczenie terminu może spowodować błędne oszacowanie zaliczki za dany miesiąc.  

Data publikacji: 2017-09-20